Publications until July 2023

Books

Ramberg, Jan & Herre, Johnny, International Commercial Transactions, 5 ed. 2022 (187 s. + bilagor) (ISBN 9789139025511)

Herre, Johnny & Tiberg, Oscar, ICC Guide to Incoterms® 2020, 2022 (244 s.) (ISBN 978-92-842-0522-6)

Ramberg, Jan & Herre, Johnny, Köplagen, 3 uppl., 2019 (798 s.) (ISBN 978-91-39-02152-0), digitalt reviderad 2021-09-10

Ramberg, Jan & Herre, Johnny, Allmän köprätt, 10 uppl. 2022, (298 s.) (ISBN 978-91-39-02395-1)

Ramberg, Jan & Herre, Johnny, Internationella köplagen (CISG). En kommentar, 4 uppl. 2016 (ISBN 978-91-39-01962-6) digitalt reviderad 2020-11-02

Walin, Gösta & Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, 4 uppl. 2018 (449 s.) (ISBN 978-91-39-02064-6) digitalt reviderad 2021-09-13

Herre, Johnny, under medverkan av Ramberg, Jan, Konsumentköplagen. En kommentar, 5 uppl. 2019 (581 s.) (ISBN 978-91-39-02153-7)

Herre, Johnny, Konsumentköplagen. En översikt, Stockholm 1998 (128 s.) (ISBN 91-39-20123-0)

Herre, Johnny, Nordisk implementering av distansavtalsdirektivet - särskilt ur konsumentskyddssynpunkt, Slutrapport inom ramen för Nordiska ministerrådet delprojekt ”EG-rätten: nordisk konsumenträtt” med titeln ”Nordiska konsumentkrav vid implementering av distansförsäljningsdirektivet”, Stockholm 1998, (149 s.) (ISBN 92-893-0189-9)

Herre, Johnny, Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning, Ak.avh., Stockholm 1996 (762 s.) (ISBN 91-7598-761-9)

Herre, Johnny, Distansförsäljning ur ett nordiskt perspektiv, Slutrapport inom ramen för Nordiska ministerrådets projekt om ”Nordiska konsumentkrav på distansförsäljning”, Stockholm 1995 (ÄK-Konsument. Dokumentation. Styrgruppen för juridiska frågor 1995) (70 s.)

Herre, Johnny & Karnell, Gunnar, Check- och växelrätt, Stockholm 1992 (123 s.) (ISBN 91-7598-528-4)

Papers

Herre, Johnny, Den (ännu mer) mångfacetterade köprätten, Vänbok till Marin Borgeke 2022

Herre, Johnny, Något om rättegångskostnader i tvångsinlösenförfaranden, Festskrift till Rolf Skog 2021, s. 611–622

Herre, Johnny, Något om överlåtelseförbud och överlåtelsebegränsningar, Festskrift till Jan Kleineman, 2021, s. 401–415

Herre, Johnny & Johansson, Svante O, Svensk rättspraxis: Avtals- och obligationsrätt 2005–2019. Om förmögenhetsrättsliga förpliktelsers uppkomst, innehåll och avveckling, SvJT 2020 s. 821–1076

Herre, Johnny, Direkt och indirekt förlust – var står vi idag?, SvJT 2019 s. 210–224

Edlund, Lars, och Herre, Johnny, Högsta domstolen och advokatmålen, Vänbok till Anne Ramberg, 2019, s. 157–175

Herre, Johnny, Anmälan av Olli Norros, Obligationsrätt, 2018, JT 2019–20 s. 501–508

Herre, Johnny, Anmälan av Lilleholt, Kontrakts- og obligasjonsrett, 2017, Haaskjold, Obligasjonsrett 2017 och Hov och Høgberg, Obligasjonsrett, 2017, JT 2018–19 s. 184–193

Herre, Johnny, Användningen av utländsk rätt i Högsta domstolen på det förmögenhetsrättsliga området, Festskrift till Mads Bryde Andersen 2018 s. 203–221

Herre, Johnny, Något om ansvarsbegränsningar och positiva uppgifter, Festskrift till Stefan Lindskog 2018 s. 243–260

Herre, Johnny, Obligationsrätt i Norden – nuläge och utmaningar, TfR 2018 s. 272–298

Herre, Johnny, Anm. av Kåre Lilleholt, Kontrakts- og obligasjonsrett, 2017, Tidsskrift for Forretningsjus 2017 s. 123-134

Herre, Johnny, Köprättens divergerande innehåll, i SvJT 100 år, 2016, s. 53 ff.

Herre, Johnny, Nordisk avtalsrätt och de internationella modellagarna, i Bryde Andersen m.fl. (red.), Aftaleloven 100 år, 2015, kap. 5.

Herre, Johnny, Post-Contractual Inspection & Timely Notification, i Lookofsky, J & Bryde Andersen, M (eds.), The CISG Convention and Domestic Contract Law. Harmony, Cross-Inspiration or Discord?, 2014, s. 179 ff.

Herre, Johnny, Högsta domstolen och den nya köprätten, TfR 2013 s 638–652

Herre, Johnny, DCFR och svensk rätt, SvJT 2012 s. 933–940

Herre, Johnny, Incoterms® 2010 – moderna regler för användning vid köp av varor som skall transporteras, TfR 2011 s. 1–14

Herre, Johnny, Ytterligare något om avräkningsordningen i 9 kap. 5 § handelsbalken, i Festskrift till Torgny Håstad, 2011, s. 253-267

Herre, Johnny, Bokanmälan André Janssen & Olaf Meyer (Eds), CISG Methodology, Sellier. European law publishers 2009 samt Franco Ferrari (Ed.), The CISG and its Impact on National Legal Systems, Sellier. European law publishers 2008, TfR 2010 s. 548–559

Herre, Johnny, Något om reklamationsplikten vid köp av varor och tjänster, Festskrift till Gertrud Lennander, 2010, s. 119–140

Herre, Johnny, Skadeståndsanspråk inom viss tid?, JT 2007/08 s. 899-908

Herre, Johnny & Sisula-Tulokas, Lena, CISG och de nordiska reservationerna, i: Festskrift till Lars Gorton, Lund 2007, s. 149–168

Herre, Johnny, The Present State and Future Development of European Contract Law – A Nordic Perspective, JFT 2007 s. 530-544

Herre, Johnny, Rättsverkan av passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse, JT 2006–07 s. 687 ff.

Herre, Johnny, Svensk rättspraxis: Förmögenhetsrätt 1978–2004, SvJT 2005 s. 549–800

Herre, Johnny, Konsumentens nya bevisbörda för avtal om pris, i: Pointlex analyserar. Klargörande av praxis 2000–2005, s. 103–111

Herre, Johnny, Räntejusteringsklausuler i leasingavtal och vid avbetalningsköp, Pointlex analyserar. Klargörande av praxis 2000–2005, s. 111-117

Herre, Johnny, Den ställningsfullmäktiges behörighet. NJA 2002 s. 244, i: Flodgren m.fl. (red.), Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis, 2005, s. 131–142

Herre, Johnny, Implementering av EG-direktiv, SvJT 2003 s. 438–443

Herre, Johnny, Konsuments avbeställning av kurs, Pointlex 2003-01-08

Herre, Johnny, Sena betalningar – förändrat rättsläge till följd av ett EG-direktiv, JT 2001–2002, s. 772–786.

Herre, Johnny, Fel i såld segelbåt?, JT 2001–2002, s. 120–129.

Herre, Johnny, Anm. av Iversen, Erstatningsberegning i kontraktsforhold. Et bidrag til undersøgelsen af de i dansk ret gældende principper for erstatningsberegning i kontraktsfolhold med særligt henblik på ikkeopfyldelse af aftaler om køb, leje og entreprise, TfR 2001, s. 301–314.

Herre, Johnny, Anm. av Wilhelmsson, Sevón & Koskelo, Huvudpunkter i köplagen, 2 uppl. Helsingfors 1999 samt av Selvig, Kjøpsrett til studiebruk, Oslo 1999, JT 1999–2000, s. 483–489.

Herre, Johnny, Framtida lagstiftningsarbete på köprättens område, SvJT 2000, s. 306–318.

Herre, Johnny, Anm. av Krüger, Norsk kjøpsrett, 4 utg. Bergen 1999, TfR 2000, s. 376-384.

Herre, Johnny, Anm. av Zackariasson, Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär, Ak. avh. Uppsala 1999, SvJT 2000, s. 523–535

Herre, Johnny, Den ömkansvärde konsumenten, i Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm 1999, s. 285–304 (ISBN 91-973587-1-1)

Herre, Johnny, Köprättens regler om ”kontroll” över varan, i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, Uppsala 1999, s. 185–202 (ISBN 91-7678-412-6) 8

Herre, Johnny, Den oenhetliga nordiska köprätten, särskilt reglerna om skadestånd, TfR 1999, s. 120–147

Herre, Johnny, Relationen mellan prisavdrag, avhjälpandekostnadsersättning och skadestånd – några systematiska reflexioner mot bakgrund av NJA 1998 s. 792, i Rättsvetenskapliga studier tillägnade minnet av Knut Rodhe, Stockholm 1999, s. 147–170.

Herre, Johnny, Anm. av Bråthen, Tore (red.), Foretaksrett, 4 utg. Oslo 1998, TfR 1999, s. 971–973.

Herre, Johnny, Utfyllnad av CISG med UNIDROIT och European Principles, i Ånd og rett, Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997, Oslo 1997, s. 439–450 (ISBN 82-00-12697-8)

Herre, Johnny, Fårsmäckor med gnissel (NJA 1960 s. 441), i Rättsfall att minnas, Skrift tillägnad Jan Hellner vid hans 80-årsdag, Juristförlaget, Stockholm 1997, s. 123–132 (ISBN 91-39-20096- 5)

Herre, Johnny, Anm. av Lookofsky, Understanding the CISG in Scandinavia, TfR 1997, s. 540–545

Herre, Johnny, Case Law Summary. Geneva Convention 1956, CMR, Uniform Law Review 1997:1, s. 202–205

Herre, Johnny, Oskäliga garantivillkor? MD 1992:13, JT 1992–93, s. 169–171

Herre, Johnny, Anm. av Bergem & Rognlien, Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp, Oslo 1990, TfR 1992, s. 247–252

Herre, Johnny, Den nya konsumentköplagen – en försenad reklamation mot en realisationsprodukt, JT 1990–91, s. 357–374

Herre, Johnny, Mera rea! – en replik till Per Eklund, JT 1990–91, s. 743–745

Herre, Johnny, Den nya växelkonventionen – FN:s internationella växel, TfR 1990, s. 390–423

Herre, Johnny, Anm. av Bråthen, Dahl & Aarbacke, Foretagsrett, Oslo 1989, TfR 1990, s. 194–196

Other publications

John Cartwright & Martijn Hesselink (ed.), Precontractual Liability in European Private Law, 2008 (Case study report Sweden, Johnny Herre and Christina Ramberg)

Herre, Johnny, Kommentarer till Lag om internationella köp (1987:822), Köplag (1990:931), Växellag (1932:130) och Checklag (1932:131), Svenska Karnov, Stockholm 1997–2007

Herre, Johnny, Kommentar till Konsumentköplag (1990:932), Hemförsäljningslag (1981:1361) och Konsumenttjänstlag (1985:716), Lag om näringsidkarens rätt att sälja saker som inte har hämtats (1985:982) samt Lag om tillfällig försäljning (1990:1183), i Dotevall, Herre & Runesson, Avtal och köp, Norstedts Juridik, Stockholm 1997 (529 s.) (ISBN 91-39-00215-2)

Download as PDF

🗙